مرکز چکاپ

مرکز چکاپ

این نرم افزار برای ایجاد ارتباط سریعتر و ارزانتر بین کاربران و مراجع پزشکی اعم از پزشک و داروخانه و آزمایشگاه طراحی و اجرا شده است و علاوه بر نوبت دهی و مشاوره اینترنتی دارای قابلیتهایی شامل ارسال پیامک هشدار…